Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων

Το φύλο συνδέεται σημαντικά με την εκπαίδευση και αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο διαπλέκονται μια σειρά από εκπαιδευτικές διακρίσεις και ανισότητες. Το βιβλίο είναι ένα βασικό κοινωνικοποιητικό εργαλείο το περιεχόμενο του οποίου και ιδιαίτερα τα φυλετικά στερεότυπα που προβάλλονται μέσα από αυτό εκτιμάται ότι δρουν καταλυτικά και καθοριστικά στη διαμόρφωση του ρόλου του φύλου, των στάσεων, αντιλήψεων και προσδοκιών των μαθητών. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια διερεύνησης της αντιμετώπισης του φύλου στο σχολικό εγχειρίδιο «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων της ΤΕΕ - ΕΠΑΛ. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο γίνεται μικρή αναφορά σε αρμοδιότητες που είχαν οι γυναίκες, στην προσφορά της γυναίκας και δε δίνεται έμφαση σε θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, στην εργασία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1422)