Εξάσκηση της Προφοράς στην Αγγλική Γλώσσα με Χρήση Εργαλείων του WEB 2.0 (E-Pronunciation)

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η πειραματική διδασκαλία της προφοράς (pronunciation) στην Αγγλική γλώσσα. Γίνεται χρήση ενός μοντέλου εκμάθησης βασισμένο στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ειδικότερα στα εργαλεία του Web 2.0, το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματική online εξάσκηση και βελτίωση της Αγγλικής προφοράς με συστηματικό τρόπο. Ο σχεδιασμός του για την ηλεκτρονική εξάσκηση στηρίζεται στις δωρεάν δυνατότητες ήχου της ιστοσελίδας VOKI.COM. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στοχεύει να αξιοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ειδικότερα το Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, τονίζεται ο προσανατολισμός προς το μαθητοκεντρικό μοντέλο, αφού οι ίδιοι οι μαθητές γίνονται δημιουργοί του υλικού. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε σε 43 μαθητές δύο τμημάτων της Ε΄ τάξης ενός πρότυπου πειραματικού δημοτικού σχολείου του νομού Θεσσαλονίκης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η ηλεκτρονική εξάσκηση, μέσω της χρήσης ορισμένων εκ των νέων δυνατοτήτων του Web και του Web 2.0, δύναται να λειτουργήσει αποδοτικά ως προς την εμπέδωση της Αγγλικής προφοράς από τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)