Εργαλεία και µεθοδολογίες αξιολόγησης ανοικτών περιβαλλόντων µάθησης

Οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης επηρεάζουν το σχεδιασµό εκπαιδευτικού λογισµικού και δηµιουργούν αρκετά ερωτήµατα για το σχεδιασµό των µελετών αξιολόγησής του. Η έµφαση πια δίνεται στο σχεδιασµό ανοικτών περιβαλλόντων µάθησης στηριγµένων στο συνδυασµό κοινωνικών και εποικοδοµιστικών προσεγγίσεων για τη γνώση και τη µάθηση. Η αξιολόγηση αυτών των περιβαλλόντων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον µιας και η συµπεριφορά των µαθητών µέσα σε αυτά δεν είναι προβλέψιµη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα περιβάλλον αξιολόγησης το οποίο συνδυάζει την ευρετική µέθοδο αξιολόγησης, τη µέθοδο πεδίου και την αξιολόγηση βασισµένη σε µοντέλο χρήστη. Για την υποστήριξη αυτών των µεθόδων δηµιουργήθηκαν νέα εργαλεία τα οποία παρουσιάζονται σε συνδυασµό µε ενδεικτικά παραδείγµατα, τα οποία σχολιάζονται κριτικά και συγκρίνονται µεταξύ τους. Το περιβάλλον αξιολόγησης παρουσιάζεται µέσα από την εµπειρία αξιολόγησης ενός ανοικτού περιβάλλοντος µάθησης και πειραµατισµού µε γεωµετρικές έννοιες που προορίζεται για τις πρώτες τάξεις του γυµνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 787)