Ερευνητικοί Άξονες και Μεθοδολογικά Ζητήματα Σχετικά με τη Συγκρότηση του Ερευνητικού Πεδίου της Διδακτικής της Πληροφορικής

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών ερευνητικών αξόνων και των συνακόλουθων μεθοδολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη συγκρότηση ενός νέου επιστημονικού πεδίου που οριοθετείται με τον όρο Διδακτική της Πληροφορικής. Οι βασικές έννοιες σχετίζονται με το διδακτικό μετασχηματισμό των επιστημονικών εννοιών της πληροφορικής, τις κοινωνικές πρακτικές αναφοράς και το διδακτικό συμβόλαιο που επηρεάζουν την διδακτική πράξη, τις αναπαραστάσεις των μαθητών σχετικά με τις έννοιες και τα εργαλεία της Πληροφορικής και την απαιτούμενη κοινωνιογνωστική σύγκρουση που οδηγεί στην εννοιολογική αλλαγή αυτών των αναπαραστάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 957)