Επίβλεψη και υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία αλγορίθμων

Κατά τη διδασκαλία αλγοριθμικών εννοιών μέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων που εμπλέκουν πολλαπλές μικρές ομάδες μαθητών, φαίνεται ότι ο καθηγητής έχει δυσχέρεια να παρέμβει αποτελεσματικά και να υποστηρίξει την τάξη, στην οποία τα σημεία προσοχής και ενδιαφέροντος είναι πολλαπλά και είναι μεγάλη η δυσκολία κατανόησης των επί μέρους ομάδων και σύνθεσης της προόδου της συνολικής τάξης. Στα πλαίσια αυτά σχεδιάστηκε το SynergoSupervisor, ένα εργαλείο για την επίβλεψη της συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό συγκεντρώνει τα δεδομένα των επί μέρους ομάδων και συνθέτει εικόνες της εξέλιξης της τάξης αλλά και των ομάδων. Το εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, σε ύστερο χρόνο, ως εργαλείο εξομοίωσης της τάξης και εκπαίδευσης καθηγητών ή μελλοντικών καθηγητών σε υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 702)