Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος για την κατάρτιση εκπαιδευτικών στην μαθησιακή αξιοποίηση των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής (ΔΚΠ). Η ΔΚΠ ως παιδαγωγικό μοντέλο υπαγορεύει διαφοροποιημένους ρόλους για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και η επιτυχημένη εφαρμογή του προϋποθέτει ανάλογη επιμόρφωση. Στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας αναφέρονται η θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης όπου εδράζει το παιδαγωγικό μοντέλο των κοινοτήτων πρακτικής, το πλαίσιο TPACK που χρησιμοποιήθηκε για την στοχοθεσία της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό πρόγραμμα σε επίπεδο στόχων και χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων. Περιγράφεται, επίσης, η ΔΚΠ «σχολικοί κήποι» στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόστηκε το προτεινόμενο πρόγραμμα. Στο πειραματικό μέρος της εργασίας αναλύονται δεδομένα αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση δείχνει ότι το πρόγραμμα κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς γενικά αποτελεσματικό και προτείνονται βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται σύνοψη του προγράμματος και συζήτηση των ευρημάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 16)