Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση- Οι εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος στο νομό Κυκλάδων - προβλήματα ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία- προτάσεις

Μέσα από την εμπειρία διαχείρισης της υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη, κάνοντας έναν απολογισμό των τριών επιμορφωτικών περιόδων που πραγματοποιήθηκαν στο Νομό μας , μπορούμε να πούμε ότι κάποια σημάδια δια βίου εκπαίδευσης έχουν ήδη εμφανισθεί στη ζωή σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών. Ως επιτροπή επιμόρφωσης οφείλαμε να εφαρμόσουμε ένα έργο που σχεδιάστηκε για τον ελληνικό χώρο αλλά που η υλοποίηση του στο Νομό μας χρειαζόταν ιδιαίτερες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει. Ο Νομός Κυκλάδων απαιτεί ειδικό σχεδιασμό ή αποφάσεις που να διευκολύνουν και να στηρίζουν την υλοποίηση σχεδίου του έργου, λόγω του νησιωτικού του χαρακτήρα ( 24 νησιά), των ιδιαιτεροτήτων κάθε νησιού , των δυσκολιών που παρουσιάζει η επικοινωνία σύνδεσης των νησιών καθώς και προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όπως για παράδειγμα της διαθεσιμότητας επιμορφωτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 992)