Επίλυση Προβλήματος με Απόδειξη Μέσω των Συνδεόμενων Οπτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων σε Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται πως είναι δυνατόν να διευκολυνθεί η κατανόηση των μαθηματικών εννοιών διαμέσου της ψηφιακής τεχνολογίας και συγκεκριμένα μέσω των λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας. Στην εργασία παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μοντελοποίησης μισο-προσχεδιασμένου ανοικτού προβλήματος στο λογισμικό το οποίο η ερευνήτρια κατασκεύασε με χρήση των αλληλεπιδραστικών τεχνικών του λογισμικού, μεταφέρονταςμε αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού στο λογισμικό, τον τρόπο διδασκαλίας της στην τάξη, ο οποίος έχει στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να οδηγηθούν στην αποδεικτική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο σχεδιασμού αλλά και από τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας με μαθητές προέκυψε η ανάγκη ορισμού των: Συνδεόμενων Οπτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων (Linking Visual Active Representations) στο λογισμικό Geometer ’ Sketchpad v4 (Jackiw, 1991) εν συντομία LVAR και της Αντανακλαστικής Οπτικής Αντίδρασης των μαθητών (Reflective Visual Reaction) εν συντομία (RVR) για να περιγράψουν την σύνδεση των αναπαραστάσεων στο λογισμικό και τις αντιδράσεις των μαθητών όταν αλληλεπιδρούν με τις συνδεόμενες αναπαραστάσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 257)