Επιλογές Μαθητών Σχετικά με τις Επιστήμες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: Διαφορές Φύλου

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι επιλογές μαθητών της Γ Λυκείου σχετικά με σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν στις Επιστήμες των Υπολογιστών (ΕΥ) και ο ρόλος των ΜΜΕ. Επιπλέον, τα θέματα αυτά μελετώνται σε σχέση με τις διαφορές φύλου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, σε σχολεία της Δ/μιας εκπαίδευσης και συμμετείχαν 248 μαθητές της Γ Λυκείου. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι: a) υπάρχουν διαφορές φύλου όσον αφορά στο ποσοστό και στα κριτήρια επιλογής σχολών Πληροφορικής και στην επίδραση των ΜΜΕ β) τα ΜΜΕ επιδρούν θετικά στους μαθητές που επιλέγουν να σπουδάσουν στις ΕΥ μέσω της προβολής τους ως αναγκαίας τεχνολογίας και ως ενός επαγγέλματος με προοπτικές λαμπρής καριέρας. Επιπλέον, προέκυψε ότι σημαντικός είναι ο αριθμός των μαθητών που δεν έχει συνειδητοποιήσει το ρόλο των ΜΜΕ στις επιλογές σπουδών και καριέρας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1147)