Επίδραση του επιπέδου σπουδών του μαθητή στην κατανόηση τεχνικού κειμένου Πληροφορικής κατά την ανάγνωση και την εκπόνηση δραστηριοτήτων

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη των εναλλακτικών αντιλήψεων που οι μαθητές έχουν κατά την ανάγνωση ενός τεχνικού κειμένου και την εκπόνηση δραστηριοτήτων και του κατά πόσο και σε ποιες περιπτώσεις αυτές επηρεάζονται από το επίπεδο σπουδών τους. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα στην επίδραση του επιπέδου σπουδών των μαθητών στην οικοδόμηση του μετασχηματιστικού συστήματος κατά Denhière-Baudet, στην ανάκληση και στο συμπερασμό κατά την εκπόνηση δραστηριοτήτων, και στην ενεργοποίηση εννοιών, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο. Η έρευνα έδειξε ότι η πληρότητα του μετασχηματιστικού συστήματος των μαθητών επηρεάζεται από το επίπεδο σπουδών τους, ενώ δεν φαίνεται επίδραση του τελευταίου στα λάθη που οι μαθητές κάνουν στο μετασχηματιστικό σύστημα. Λάθη αιτιακής φύσεως, όμως, προβλέπουν μικρότερη ενεργοποίηση εννοιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, το επίπεδο σπουδών επιδρά στην ορθότητα απαντήσεων σε σύνθετες ερωτήσεις γεφύρωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 507)