Επίδραση της χρήσης πολλαπλών αναπαραστάσεων σε εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης δύο εναλλακτικών αναπαραστάσεων αλγορίθμων, των διαγραμμάτων ροής και του ψευδοκώδικα, σε εισαγωγικές μαθησιακές δραστηριότητες προγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε μία δραστηριότητα και δόθηκε προς επίλυση, σε δύο ομάδες που αποτελούσαν το δείγμα της μελέτης. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε το λογισμικό «Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής», ενώ η δεύτερη το λογισμικό «Διερμηνευτής της Γλώσσας», που στηρίζεται στη χρήση «ψευδοκώδικα». Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης περίπτωσης διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση των αρχάριων προγραμματιστών, σε συνάρτηση με α) το εργαλείο που χρησιμοποίησαν για την επίλυση της δραστηριότητας, β) την κατεύθυνση που ακολούθησαν οι συμμετέχοντες στο Λύκειο (Θεωρητική, Τεχνολογική ή Θετική και γ) το φύλο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 525)