Ενήλικοι «μαθητές» σε σχολικά εργαστήρια πληροφορικής: Προσέγγιση των επιμορφωτικών συναντήσεων της ενδοσχολικής επιμόρφωσης με όρους και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στην παρούσα εργασία αναλύονται παράμετροι που σχετίζονται με τους τρεις βασικούς άξονες της εκπαίδευσης ενηλίκων, τον επιμορφωτή, τον επιμορφούμενο και τις διδακτικές μεθόδους / τεχνικές, έτσι όπως λειτουργούν, με τη δυναμική, τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αναδεικνύουν στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης. Σ΄ ό,τι αφορά τους επιμορφούμενους, θίγονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης, τη σημασία της υποκίνησης, αλλά και της ενεργητικής συμμετοχής τους στη μαθησιακή διεργασία. Κατά δεύτερο λόγο επισημαίνεται η πολυδιάστατη επίδραση του ρόλου του επιμορφωτή στην επιτυχία του κάθε προγράμματος. Τέλος τονίζεται η σημασία της επιλογής των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και των τεχνικών οι οποίες, ανάλογα με τους περιορισμούς των αντικειμενικών συνθηκών και την περίσταση, μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα εργαλεία στην εξασφάλιση κλίματος δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους..
(Πλήθος ανακτήσεων: 1197)