Εναλλακτική Προσέγγιση Διδασκαλίας της Δομής Επιλογής για Αρχάριους Προγραμματιστές με Αξιοποίηση του MicroWorlds Pro

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της δομής επιλογής για αρχάριους προγραμματιστές. Ειδικότερα, προτείνεται μια διδακτική παρέμβαση με αξιοποίηση του πολυμεσικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro και της ενσωματωμένης σε αυτό γλώσσας προγραμματισμού Logo για τη διδασκαλία της δομής επιλογής στην απλή (αν … τότε … τέλοςαν) και στη διπλή (αν … τότε … αλλιώς … τέλοςαν) μορφή της. Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας, για την οποία αναπτύχθηκαν μικρόκοσμοι στο MicroWorlds Pro, σχεδιάσεις μαθημάτων, φύλλα εργασίας μαθητή και συνοδευτικά φύλλα καθηγητή, εφαρμόστηκε πιλοτικά στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας του προγραμματισμού της Γ΄ Γυμνασίου σε τμήματα του 1ου και 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου το σχολικό έτος 2004-2005.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1196)