Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού: Προτάσεις Διδασκαλίας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις - η προσέγγιση «Μαύρο-Κουτί», η προσέγγιση που βασίζεται στις «Διερευνήσεις» και η προσέγγιση βασισμένη στη συνεργασία δύο ατόμων - που εφαρμόζονται σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια εφαρμογής της κλασσικής διδακτικής προσέγγισης. Η πειραματική αξιολόγηση αυτών των προσεγγίσεων έχει αναδείξει θετικά αποτελέσματα στη μάθηση. Στο πλαίσιο εφαρμογής τους έχουν σχεδιαστεί και παρουσιάζονται προτάσεις διδασκαλίας, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων που σχετίζονται με την κατανόηση της λειτουργίας και των ιδιαίτερων λειτουργικών χαρακτηριστικών των επαναληπτικών δομών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 906)