Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Έννοια της Διαδικασίας

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται μία πρόταση διδασκαλίας για την εισαγωγή αρχάριων προγραμματιστών στην έννοια της διαδικασίας. Η συγκεκριμένη πρόταση αξιοποιεί δύο διδακτικές προσεγγίσεις (τις “Διερευνήσεις” και το “Μαύρο-Κουτί”) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ενός ανομοιογενούς κοινού μαθητών. Η εφαρμογή της πρότασης σε πραγματικές συνθήκες τάξης, ανέδειξε τη σημαντικότητα της χρήσης μιας ποικιλίας προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό των μαθητών κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη δραστηριότητα που ανέλαβαν και να κατανοήσουν την έννοια της διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 711)