Ενα σενάριο για το μάθημα της ιστορίας βασισμένο στη διαχρονική προσέγγιση των γεγονότων και των φαινομένων

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο για το μάθημα της ιστορίας βασισμένο στη διαχρονική προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων και φαινομένων. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του σεναρίου στοχεύουν στην κατάκτηση της έννοιας της ιστορικότητας από τους/τις μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου και των τριών τάξεων του Λυκείου, μέσα από την εξέταση μιας κύριας ανθρώπινης παραγωγικής ασχολίας, της γεωργίας. Η διαχρονική προσέγγιση της γεωργικής δραστηριότητας επιτυγχάνεται ύστερα από την άντληση, ταξινόμηση, ανάλυση και παρουσίαση της ιστορικής πληροφορίας από ομάδες μαθητών/τριών μέσα από λογισμικά, όπως είναι το ΕΙΚΩΝ και τα Υ.Π.Ο.Δ.Ε.Ι.Γ.Μ.Α.Τ.Α., καθώς και από πηγές του διαδικτύου. Ως κύριος στόχος των ομάδων τίθεται η κατασκευή μιας αφίσας η οποία θα ενημερώνει για τους κινδύνους των μεταλλαγμένων τροφίμων. Από αυτήν την αφετηρία οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού θα προσεγγίσουν μία κύρια οικονομική δραστηριότητα και θα συνδέσουν το παρόν με τις ιστορικές του βάσεις. Mε αυτόν τον τρόπο θα κατανοήσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στην ιστορική εξέλιξη και θα αντιληφθούν τις αιτίες που προκαλούν την κοινωνική διαφοροποίηση. Θα φθάσουν, τελικά, στο σημείο να αναγνωρίσουν τη θέση και τις αντιλήψεις, που είχαν οι άνθρωποι στο παρελθόν, στηριγμένοι/ες πάνω σε διαφοροποιητική βάση και όχι σε στερεότυπα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2096)