Ένα παράδειγμα συμβολής των ΤΠΕ στη διδασκαλία θρησκευτικών εννοιών: διαθεματικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Γέννησης του Χριστού

Η εργασία αυτή αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη διδασκαλία βασικών θρησκευτικών εννοιών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη εκπαιδευτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οποία συμμετείχαν 2 νηπιαγωγοί, 10 νήπια και 5 προνήπια. Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από Τεχνολογικά Mέσα προκειμένου τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με το νόημα της Γέννησης του Χριστού. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά όσον αφορά την ανταπόκριση που υπήρξε από τη μεριά των παιδιών, το στόχο της παρέμβασης, και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ ως διδακτικά εργαλεία. Στο συγκεκριμένο σενάριο περιγράφονται δραστηριότητες οι οποίες δεν μπορούν ή είναι δύσκολο να υλοποιηθούν με βάση τα συμβατικά μέσα ενός παραδοσιακού περιβάλλοντος μάθησης. Η δομή της εισήγησης περιλαμβάνει αφενός την ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο βασίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο και αφετέρου τη διερεύνηση ζητημάτων της σύγχρονης παιδαγωγικής και διδακτικής σε σχέση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)