Ένα μοντέλο διαδικτυακού περιβάλλοντος με υποστήριξη βάσεων δεδομένων για τη διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού.

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει το ολοκληρωμένο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον WIPE (Web Integrated Programming Environment) και προσπαθεί να αναδείξει την εκπαιδευτική αξία του και τις διδακτικές καινοτομίες που ενσωματώνει. Το WIPE βασίζεται και επεκτείνει το περιβάλλον Χ-Compiler, τμήμα του εκπαιδευτικού λογισμικού «ΔΕΛΥΣ». Το προτεινόμενο περιβάλλον ενσωματώνει εφαρμογή διαχείρισης χρηστών, μεταγλωττιστή γλώσσας Pascal σε PseudoAssembly (Web Compiler), βοηθητικά προγραμματιστικά εργαλεία και βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται δεδομένα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 813)