Ένα Μοντέλο Αξιολόγησης Προγραμμάτων δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Η ανάγκη για ποιότητα και ορθολογικότερη κατανομή, διάθεση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων καθιστά την αξιολόγηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης ενηλίκων. Βέβαια δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και η παιδαγωγική διάσταση της αξιολόγησης που αναφέρεται στην καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των διδακτικών μεθόδων, του διδακτικού υλικού, κλπ. Η συγκεκριμένη εργασία προτείνει ένα μοντέλο αξιολόγησης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων από απόσταση. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόστηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου αξιολόγησης στο Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ μπορούν να χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά μ ε τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, της διανομής του εκπαιδευτικού υλικού και του ρόλου των εκπαιδευτών, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να απολαύσουν καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών δια βίου μάθησης από απόσταση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 378)