Ένα Εκπαιδευτικό Πακέτο Διδασκαλίας της Στατιστικής για το Λύκειο

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε ένα φιλικό εργαλείο εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία της στατιστικής στα Λύκεια. Τα εργαλείο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε την ύλη και τη νέα παιδαγωγική προσέγγιση στην Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)