«Ένα Εικονικό Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για Περιβαλλοντικά Θέματα»

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη Κέντρου Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για Περιβαλλοντικά Θέματα στο εικονικό περιβάλλον πολλών χρηστών OpenSim βασιζόμενη στις αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και διατίθεται για αξιοποίηση από χρήστες που έχουν εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα περιβάλλοντος. Επίσης, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο εικονικό κέντρο εκπαιδευτικές δραστηριότητες για φοιτητές/τριες. Τα ευρήματα της πιλοτικής εφαρμογής αξιολογούνται ως θετικά και οι χρήστες εντόπισαν την ολιστική διάσταση και το συστημικό χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και πρότειναν λύσεις για την επίλυσή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 98)