Ένα διδακτικό σενάριο για την εγκατάσταση λογισμικών ελέγχου ασφαλείας διαδικτυακών συστημάτων στο σχολικό εργαστήριο

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να εγκαταστήσουν με επιτυχία λογισμικά ελέγχου ασφαλείας διαδικτυακών εφαρμογών στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής, έτσι ώστε να πραγματοποιούν ελέγχους ασφαλείας σε διάφορα διαδικτυακά συστήματα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός στην εργασία αυτή, μέσω ενός πλήρους διδακτικού σεναρίου, επισημαίνεται η χρήση της τεχνολογίας της εικονικοποίησης και περιγράφεται η εγκατάσταση του προηγμένου λογισμικού εικονικής μηχανής «VMware Workstation» στο λειτουργικό σύστημα «Ms Windows». Επιπλέον, παρουσιάζεται λεπτομερώς και με σαφήνεια η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος «Kali Linux» στο προηγμένο λογισμικό εικονικής μηχανής «VMware Workstation» σε περιβάλλον «Ms Windows». Περαιτέρω, γίνεται εκτενής λόγος για την εγκατάσταση της εφαρμογής «OpenVAS» στο λειτουργικό σύστημα «Kali Linux» καθώς και για την εκκίνηση της εφαρμογής «Metasploit Framework» στο λειτουργικό σύστημα «Kali Linux».
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)