Ένα Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ) στην Περιοχή του Ηλεκτρισμού

Στην εργασία αυτή αναλύονται οι παιδαγωγικές και επιστημολογικές παραδοχές, η δομή και τα χαρακτηριστικά του εικονικού εργαστηρίου ΑΜΑΠ το οποίο είναι κατάλληλο για τη διερεύνηση ηλεκτρικών φαινομένων, τη μελέτη των αντίστοιχων θεωρητικών μοντέλων και τη διασύνδεση των φαινομένων με τις επιστημονικές αναπαραστάσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 238)