Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία: Η χρήση τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική πράξη.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται ερευνητικά δεδομένα ερωτηματολογίου, γύρω από τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση τεχνολογικών μέσων (ΤΠΕ) στην τάξη. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος χρήσης των τεχνολογικών μέσων στην τάξη, το είδος των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται καθώς και οι γενικότερες στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών από την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην διδακτική τους καθημερινότητα. Τέλος, η σχέση χρήσης τεχνολογικών μέσων και η αίσθηση αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο εξοικοιωμένοι με μέσα του Παγκόσμιου Ιστού 2.0, αν και κάνουν ευρύτερη χρήση του Διαδικτύου και διαδικτυακών εφαρμογών. Επίσης, θεωρούν ότι η χρήση από μέρους τους τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει μια σειρά από οφέλη τόσο για τους/τις ίδιους όσο και για τους μαθητές/τριες τους. Με βάση τα στοιχεία της παρούσας έρευνας μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 123)