Εκπαιδευτικό υλικό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για εξ αποστάσεως και συμβατική εκπαίδευση ενηλίκων με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Ασφάλεια στο διαδίκτυο1 Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ασφάλεια στο διαδίκτυο » που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος δια βίου μάθησης/εκπαιδευτικές συμπράξεις GRUNDTVIG με τίτλο «Secure Internet and Secure Generations» (Αύγουστος 2009-Ιούλιος 2011). Το συγκεκριμένο υλικό είναι δυνατό να υλοποιηθεί στη συμβατική αλλά και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στηρίζεται στη δημιουργική και κριτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και απευθύνεται σε γονείς παιδιών σχολικής εκπαίδευσης. Αποτελείται από δραστηριότητες οι οποίες συγκροτούν 11 αυτοτελή φύλλα εργασίας, καθένα από τα οποία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων που προτείνονται είναι να επιτευχθεί, μέσω της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, η εξοικείωση των γονέων με θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, ώστε να καταστούν ικανοί να προστατέψουν τα παιδιά τους από ενδεχόμενους διαδικτυακούς κινδύνους. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί σε επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς, π.χ. στο πρόγραμμα «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο θεματικών ενοτήτων σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 106)