Εκπαιδευτικό σενάριο με την υποστήριξη ΤΠΕ για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο γυμνάσιο

H παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί μια πρόκληση για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα ως προς τη διδασκαλία και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, η συμβολή των ΤΠΕ προκύπτει κυρίως από τη δυνατότητα που παρέχουν στον μαθητή να έρθει σε επαφή με την αυθεντική χρήση της γλώσσας. Η παρούσα εισήγηση αποτελείται από δύο αλληλοσυνδεόμενα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζουμε μια σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, και τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει, υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, η παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Στο δεύτερο τμήμα επιχειρούμε να συνδέσουμε τη θεωρία με την καθημερινή διδακτική πράξη παρουσιάζοντας ένα εκπαιδευτικό σενάριο με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου με αυθεντικό υλικό από το διαδίκτυο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)