«Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας με την Χρήση του Εργαλείου LAMS στην Β' Γυμνασίου»

Το δυσκολότερο επίτευγμα στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, είναι η κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τους εκπαιδευόμενους, ανεξαρτήτου γνωστικού αντικειμένου. Σημαντικές παραμέτρους της αποτελεσματικής εκπαίδευσης αποτελούν η πρόκληση ενδιαφέροντος και η υιοθέτηση ενεργητικού ρόλου του μαθητή, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, ώστε το διδασκόμενο περιεχόμενο να πλαισιώνεται από θέματα που έχουν νόημα για τον ίδιο. Βασιζόμενοι σε αυτή τη προσέγγιση, προτείνεται το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Β’ Γυμνασίου –επίπεδο προχωρημένοι. Σκοπός αυτού αποτελεί η βελτίωση χρήσης της αγγλικής γλώσσας, αξιοποιώντας τον χώρο των Τεχνών, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, στρατηγικές δια βίου μάθησης και πολιτισμική επίγνωση. Για την εφαρμογή αυτού επιλέγεται το διδακτικό μοντέλο της Project-Based Learning (PjBL) και η Θεωρίας της Συνεργατικής Μάθησης, η υλοποίηση του οποίου πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS).
(Πλήθος ανακτήσεων: 122)