Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέματα κωφών

Στην παρούσα μελέτη προτείνεται η αξιοποίηση του γνωστικού μοντέλου της Αγκυροβολημένης Διδασκαλίας (Anchored Instruction) σε συνδυασμό με ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης με σκοπό την κοινωνική ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα κώφωσης. Συγκεκριμένα, αυτή η εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει στην γνωριμία των μαθητών με τις μορφές επικοινωνίας των κωφών, στην στοιχειώδη επικοινωνία μαζί τους καθώς επίσης στην ένταξη και αποδοχή των ατόμων με ακουστικές ιδιαιτερότητες στην τάξη και στην κοινωνία μακροπρόθεσμα. Η παρέμβαση αυτή, η οποία ενδείκνυται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης (ΕΖ) σε βάθος χρόνου ενός τριμήνου, προβλέπεται να υποστηρίξει την στοχοθεσία με εύγλυπτο και δημιουργικό τρόπο και να ενισχύσει τον υπάρχοντα τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)