Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Στο πλαίσιο του έργου του ΥΠΕΠΘ «Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισµός των Προγραµµάτων Σπουδών στον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών µε Σύγχρονη Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» και µε την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αναπτύχθηκε από την οµάδα µας το εκπαιδευτικό λογισµικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.», για τις τάξεις Β' και Γ' Γυµνασίου, µε θεµατικές ενότητες: Μηχανική, Ανάκλαση - διάθλαση, Θερµότητα, Ηλεκτρισµός, Μοντέλα & Άτοµα. Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι θεωρητικές αρχές και η φιλοσοφία που καθοδήγησαν το σχεδιασµό της ενότητας «Θερµότητα» του ως άνω λογισµικού. Για το σχεδιασµό ελήφθησαν υπόψη οι µαθησιακές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν για το θέµα αυτό µαθητές/ριες του Γυµνασίου, και ιδιαίτερα όσον αφορά στην κατανόηση των µοντέλων της δοµής της ύλης και της σωµατιδιακής φύσης της ύλης. Το περιβάλλον εργασίας στην ενότητα της Θερµότητας προσοµοιώνει ένα εργαστήριο Θερµότητας, όπου ο/η µαθητής/ρια µπορεί να εκτελέσει πειράµατα σχετικά µε τη διαστολή των στερεών, υγρών ή αερίων, καθώς και πειράµατα αλλαγής φάσης του νερού. Μέσα από τις προτεινόµενες δραστηριότητες, ο/η µαθητής/ρια µπορεί να επαληθεύσει τις προβλέψεις του/ης, να ελέγξει τις ιδέες του/ης και να µάθει τις νέες έννοιες µέσα από τη µελέτη πολλαπλών αναπαραστάσεων κάθε φαινοµένου. Για το σκοπό αυτό, για την καλύτερη κατανόηση της ερµηνείας του φαινοµένου, παρέχεται στο/η µαθητή/ρια η δυνατότητα να παρατηρεί σε ξεχωριστό παράθυρο το σχετικό µοντέλο, όπου δίνεται έµφαση στη σωµατιδιακή φύση της ύλης και στην επίδραση της θερµοκρασίας στις κινήσεις των µορίων. Μία πρώτη αξιολόγηση του λογισµικού είχε θετικά αποτελέσµατα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 791)