«Εκπαιδευτική παρέμβαση υποστηριζόμενη από το εργαλείο LAMS: Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο που απευθύνεται σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής και αφορά στις θεματικές ενότητες «Βασικές έννοιες της Πληροφορικής» και «Το Υλικό του Υπολογιστή». Η διάρκειά του εκτιμάται ότι είναι έξι διδακτικές ώρες. Το διδακτικό μοντέλο στο οποίο στηριχτήκαμε για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η Αναζήτηση Πληροφοριών - Έρευνα (inquiry model). Οι δραστηριότητές του έχουν αναλυθεί, περιγραφεί και αναπαρασταθεί με το εργαλείο Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS.
(Πλήθος ανακτήσεων: 165)