Εκπαιδευτική Παρέμβαση «Το εσωτερικό του Υπολογιστή»

Η παρούσα Εκπαιδευτική Παρέμβαση επιχειρεί να αναδείξει τη χρησιμότητα των εκπαιδευτικών σεναρίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση. Παρουσιάζεται σενάριο που αφορά στο «Εσωτερικό του Υπολογιστή», το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί στην πράξη στη Β΄ Τάξη Γυμννασίου. Η προτεινόμενη οργάνωση διδασκαλίας, μέσω του εκπαιδευτικού σεναρίου, έχει διάρκεια πέντε διδακτικών ωρών, βασίζεται κυρίως στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, ακολουθεί την ερευνο–ανακαλυπτική μέθοδο και εκτυλίσσεται σε 10 στάδια με την αξιοποίηση ποικιλίας εργαλείων ΤΠΕ. Περιγράφονται τα βασικά σημεία του σεναρίου και οι διδακτικές προσεγγίσεις. Στα εξαγόμενα συμπεράσματα τονίζονται τα θετικά αποτελέσματα (αξιοποίηση των ΤΠΕ, ενεργητικός ρόλος του μαθητή κ.τ.λ.), καθώς και τα αρνητικά (διάσπαση προσοχής, δυσκολίες ωρολογίου προγράμματος κ.τ.λ.). Επίσης γίνεται αναστοχασμός που στοχεύει στη βελτίωση του σεναρίου. Προβλέπονται αυτοαξιολογήσεις των μαθητών και αξιολογήσεις τους από τον διδάσκοντα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 103)