Εκπαιδευτική καθοδήγηση και συγκρότηση γεωµετρικών εννοιών στην πρώτη σχολική ηλικία: η περίπτωση της γωνίας.

Σύγχρονες έρευνες που αφορούν την κατανόηση γεωµετρικών εννοιών, τέτοιων όπως η έννοια της γωνίας, δείχνουν ότι ως προς το πρόβληµα της σύγκρισης γωνιών, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συστηµατικά επικεντρώνονται σε οπτικού τύπου διαδικασίες σύγκρισης. Σύµφωνα µε την υπόθεσή µας, η κοινωνική αλληλεπίδραση του µικρού παιδιού, που έχει τον ρόλο του «δασκάλου-καθοδηγητή», σε ποικίλα περιβάλλοντα καθοδήγησης, θα µπορούσε να επιτρέψει την συγκρότηση της έννοιας αυτής, µε στρατηγικές που συγκροτήθηκαν σε φυσικά πλαίσια. Εξήντα τέσσερα [64] υποκείµενα έλαβαν µέρος σε δύο πειραµατικές συνθήκες καθοδήγησης ίσης χρονικής διάρκειας, σύµφωνα µε τις επιδόσεις τους σε ένα τεστ σύγκρισης γωνιών. Στην πρώτη πειραµατική συνθήκη, ο κώδικας της καθοδήγησης είναι αποκλειστικά και µόνον προφορικός. Στην δεύτερη συνθήκη, ο συµβολικός κώδικας του περιβάλλοντος της Logo διαδέχεται αυτόν της προφορικής επικοινωνίας. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια συστηµατική βελτίωση των επιδόσεων των υποκειµένων κατά τη χρήση διαφορετικών διαδοχικών περιβαλλόντων καθοδήγησης. Παράλληλα, στην πειραµατική συνθήκη της προφορικής αποκλειστικά καθοδήγησης, οι σωστές απαντήσεις των υποκειµένων δείχνουν µια χαρακτηριστική πρόοδο στο επίπεδο της τελικής βελτίωσης των επιδόσεών τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 702)