Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού με τις ΤΠΕ και Λογισμικά

Στα μαθήματα όλων των τύπων σχολείων στην Β’/θμια Εκπ/ση οι έννοιες της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού εισάγονταν υποστηρικτικά κυρίως ως μέσα διεκπεραίωσης κάποιου προγράμματος γραμμένο σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Οι καθηγητές αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα να παρουσιάσουν στους μαθητές τους την εκτέλεση προγραμμάτων βασισμένων σε διάφορους αλγορίθμους. Δεν υπήρχαν ή δεν ήταν γνωστά τα εκπαιδευτικά λογισμικά που διαθέτονται σήμερα, καθώς και οι τρόποι εκπαιδευτικής χρήσης γνωστών λογισμικών όπως το Excel, PP, κ.α. που ουσιαστικά τα διδάσκουμε ως αντικείμενα πληροφορικής και ουδέποτε ή σπανίως τα χρησιμοποιήσαμε ως μέσα-εργαλεία διδασκαλίας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε σχετικές έννοιες αλγοριθμικής & προγραμματισμού, στις οποίες οι μαθητές συναντούν συνήθως δυσκολίες κατανόησης και εμπέδωσης. Η προσέγγιση γίνεται με διαφορετικό τρόπο από τον παραδοσιακό κάνοντας χρήση λογισμικών και δίνονται τρόποι παιδαγωγικής αξιοποίησης αυτών με παραδείγματα και πειραματικές διδασκαλίες. Ο καθηγητής πρέπει να έχει εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και ανάπτυξης του μαθήματος/έννοιας κάνοντας βεβαίως χρήση των Τ.Π.Ε και Εκπαιδευτικών Λογισμικών στα πλαίσια αντίστοιχων μαθημάτων του σχολείου. Τέτοιοι τρόποι μπορεί είναι η οπτικοποίηση κινήσεων των τιμών σε μεταβλητές, αναπαράσταση της λειτουργίας μιας δομής δεδομένων ή μιας δομής προγραμματισμού, ο ρόλος και η λειτουργία υποπρογραμμάτων σε σχέση με τη μνήμη και το κύριο πρόγραμμα, η αναπαράσταση της μνήμης γενικά, κ.α.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1475)