Εκπαιδευτική Διαδικασία και Εκπαιδευτική Σχέση: Απόψεις και Στάσεις των Μαθητών του Τομέα Πληροφορικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι απόψεις και στάσεις των μαθητών αναφορικά με πτυχές της εκπαιδευτικής πράξης, έχοντας ως έναυσμα τη διδασκαλία και μάθηση του προγραμματισμού υπολογιστών στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια-ΤΕΕ). Με την εφαρμογή μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων αναδύθηκαν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις της στάσης των μαθητών, τόσο απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία και γνώση όσο και αναφορικά με την εκπαιδευτική σχέση, μεταξύ τμημάτων του πληθυσμού που εξετάζουμε. Ως σημαντικότερες παράμετροι των στάσεων αναδείχθηκαν: τα κριτήρια επιλογής του ΤΕΕ από το μαθητή, οι προσδοκίες και προοπτικές του, οι γλωσσικές δυσκολίες που συνάντησε, το κλίμα της τάξης, πτυχές της διδακτικής προσέγγισης του καθηγητή, η προϋπάρχουσα της διδασκαλίας αντίληψη του μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο του προγραμματισμού, η επίδοση σε αυτό και η προσδοκία του από αυτό, η κοινωνικο-μορφωτική του προέλευση, το φύλο του και το σχολικό ωράριο που παρακολουθεί.
(Πλήθος ανακτήσεων: 873)