Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής είναι χρήσιμο να αξιοποιούμε εκπαιδευτικά τα ενδιαφέροντα των μαθητών για να τους εμπλέξουμε ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Μέρος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που επιθυμούμε να αναπτύξουν οι μαθητές μπορούν να προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης οφείλουμε να τους ενημερώνουμε και να τους ευαισθητοποιούμε σε θέματα όπως το ελεύθερο λογισμικό και η πνευματική ιδιοκτησία. Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζουμε μια πρόταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν, με τις κατάλληλες προσαρμογές, σε μαθητές όλων των βαθμίδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α.Π.Σ.) και χρησιμοποιούν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, ώστε να ευνοούν την πραγμάτωση βασικών προϋποθέσεων αποτελεσματικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 635)