Εκπαιδευτικές πηγές και διαδίκτυο στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το θέμα των δικτυακών εκπαιδευτικών πηγών που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο καθηγητής ξένων γλωσσών. Ειδικότερα, εξετάζονται οι ανάγκες αξιοποίησης δικτυακών πηγών για το μάθημα των ξένων γλωσσών και αναζητώνται απαντήσεις στα ερωτήματα «Τι συνιστά ένα διαθέσιμο υλικό εκπαιδευτικά αξιοποιήσιμο» και «Τι είναι οι εκπαιδευτικές πηγές». Στη συνέχεια, παρατίθενται κριτήρια αξιολόγησης για τις εκπαιδευτικές πηγές που συναντώνται στο διαδίκτυο και τέλος δίνονται για τον καθηγητή ξένων γλωσσών, παραδείγματα – προτεινόμενες διαδρομές που αφορούν την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πηγών του διαδικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2163)