Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με Ρομποτικές Κατασκευές σε Προγράμματα Πρώτης Σχολικής Ηλικίας: Ενδεικτικά Συμπεράσματα από Περιπτώσεις Καλών Πρακτικών

Στη παρούσα σύντομη εισήγηση γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής ορισμένων συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία μέχρι σήμερα σε σχέση με την εκπαιδευτική χρήση ρομποτικών κατασκευών σε σχολεία της Ιταλίας και της Αμερικής. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει οδηγήσει σε θετικά συμπεράσματα ως προς την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων στα οποία παιδιά ηλικίας μεταξύ 3-7 χρόνων πειραματίζονται δημιουργικά μέσω της ενασχόλησής τους με πακέτα προγραμματιζόμενων (ρομποτικών) κατασκευών όπως το Lego Mindstorms.
(Πλήθος ανακτήσεων: 278)