Εκπαιδευτικές εφαρµογές εργαλείων τεχνολογίας φωνής στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας αποτελεί ένα γνωστικό πεδίο στο οποίο οι Tεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές τους. Τόσο η κατάκτηση του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου μπορεί πλέον να υποστηριχθεί από σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές με αξιόπιστα αποτελέσματα. Σε σχέση με τον προφορικό λόγο και το φωνητικό-φωνολογικό επίπεδο της γλώσσας, αρχίζει πλέον να γίνεται δυνατή η χρησιμοποίηση εργαλείων Τεχνολογίας Φωνής (Speech Technology), που επιτρέπουν τον αυτόματο έλεγχο και την αξιολόγηση της προφοράς του ομιλητή με δυνατότητα ανατροφοδότησης (feedback), τον έλεγχο της ορθότητας της θέσης του τόνου, τη δυνατότητα πλοήγησης μέσα στο πρόγραμμα ή επίλυσης ασκήσεων με τη χρήση της φωνής του χρήστη αντί του ποντικιού κ.λπ. Στην παρούσα εισήγηση, θα επιχειρηθεί μια αναφορά σε βασικές τεχνολογίες φωνής και σε μεθόδους εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους στο πλαίσιο ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας γενικά, με επιμέρους αναφορές στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ειδικότερα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1191)