Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες με Βee-bots στην Έκθεση «Άβαξ - Πλευρές της Ιστορίας των υπολογιστών στην Ελλάδα»

Οι μουσειακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποτελούν κίνητρα για μάθηση. Λίγα είναι τα εμπειρικά δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες με την αξιοποίηση των τεχνολογιών σε μουσεία και εκθέσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται πέντε στοχοθετημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με bee-bots, οι οποίες παρουσιάστηκαν και διεξήχθησαν στο πλαίσιο της έκθεσης «Άβαξ». Στις δραστηριότητες συμμετείχαν μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, καθώς και των δύο πρώτων του Γυμνασίου. Οι εντυπώσεις των μαθητών, αγοριών και κοριτσιών, ήταν ιδιαίτερα θετικές αναδεικνύοντας τη διδακτική σημασία των δραστηριοτήτων σε μία έκθεση εκπαιδευτικού περιεχομένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 90)