Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία της αλλαγής φυσικών καταστάσεων (υγροποίηση ατμών υγρού - τάση ατμών) και της χημικής κινητικής με το Microworlds Pro

Παρουσιάζονται δύο προσομοιώσεις που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της διδασκαλίας της αλλαγής φυσικών καταστάσεων (υγροποίηση ατμών υγρού - τάση ατμών) και της Χημικής Κινητικής (Χημεία Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης) και έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό MicroWorlds Pro. Οι προσομοιώσεις, που συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, θίγουν τα εξής: 1. Υγροποίηση ατμών υγρού με αύξηση της πίεσης σε σταθερή θερμοκρασία. Σχέση πίεσης - όγκου. Εξάρτηση της τάσης ατμών από το είδος του σώματος. 2. Χημική Κινητική: ενεργή (αποτελεσματική) σύγκρουση δύο μορίων και εξάρτηση αυτής από την θερμοκρασία και την πίεση - Στατιστική Μελέτη του φαινομένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 714)