Εκπαιδευτικά σενάρια για τη Διδασκαλία των Πολυμέσων

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της διαδικασίας ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων. Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά σενάρια υλοποιούνται με τη μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας, αξιοποιώντας τη συνεργατική μάθηση και προσομοιώνοντας τη λειτουργία της ομάδας με εκείνη του τμήματος ανάπτυξης μιας εικονικής εταιρείας παραγωγής πολυμέσων. Αποτελούν προϊόν πενταετούς εμπειρίας από τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων, κυρίως στη βαθμίδα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ συγκροτήθηκε και διαμορφώθηκε στην παρούσα της μορφή στο πλαίσιο της Πράξης Πλειάδες, Ενότητα Νηρηίδες ΙΙ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 670)