Εκπαιδευτικά Πρότυπα: Τρέχουσα Κατάσταση και Προβληματισμοί

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αλματώδης ανάπτυξη στις νέες τεχνολογίες που έδωσαν μία άλλη διάσταση στη μάθηση. Σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην προτυποποίηση τους και πιστεύεται ότι η προτυποποίηση θα τις καταστήσει πιο αποτελεσματικές. Προχωρώντας προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί προβληματισμοί που παρουσιάζονται σε αυτήν την εισήγηση. Τα πρότυπα είναι έγγραφες προδιαγραφές ή οδηγίες οι οποίες ακολουθούνται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Για την εφαρμογή τους απαιτείται η χρήση απαραίτητων εργαλείων και η δημιουργία συγκεκριμένης μορφής υλικού. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τέτοια εργαλεία και δίνονται κατευθύνσεις για τη δημιουργία προτυποποιημένου εκπαιδευτικού υλικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 349)