Εκπαιδευτικά Προγραµµατιστικά Περιβάλλοντα βασισµένα στους Εκδότες Σύνταξης: Ανάλυση Εργαλείων και Επισκόπηση Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης

Ο στόχος των εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων που ενσωματώνουν εκδότες σύνταξης είναι η στήριξη της διαδικασίας της διδασκαλίας και εκμάθησης του προγραμματισμού. Η μέχρι τώρα έρευνα έχει δείξει ότι οι εκδότες σύνταξης αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της επικέντρωσης στις συντακτικές λεπτομέρειες μιας γλώσσας προγραμματισμού. Παρ’ όλα αυτά έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούν και κάποιες δυσκολίες στους αρχάριους χρήστες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα με εκδότες σύνταξης και τα παιδαγωγικά οφέλη που παρέχουν. Επιπλέον, αναλύονται προγραμματιστικά περιβάλλοντα που βασίζονται σε εκδότες δομής και εικονικούς-γραφικούς εκδότες χρησιμοποιώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Τέλος, συνοψίζονται τα αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών που έχουν διεξαχθεί με στόχο την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας όταν χρησιμοποιούνται προγραμματιστικά περιβάλλοντα βασισμένα σε εκδότες σύνταξης και γίνονται προτάσεις για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών εκδοτών σύνταξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 611)