Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας: μια επισκόπηση

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτικά την επισκόπηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων εκμάθησης παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας, που έγινε στο ξεκίνημα νέας ερευνητικής προσπάθειας. Συγκεντρώθηκε ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού, σχετικά με τον προγραμματισμό, την ανάλυση απόδοσης, τις οπτικοποιήσεις και την προσομοίωση συνδρομικότητας. Τα λογισμικά αυτά κατατάχθηκαν με βάση τη λειτουργία τους και επιλέχθηκαν εκείνα που ικανοποιούν καθορισμένα κριτήρια για περαιτέρω διερεύνηση των χαρακτηριστικών τους. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την πρόταση πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, ενός περιβάλλοντος υποστήριξης της διδασκαλίας και εκμάθησης παράλληλου προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας πραγματικά συστήματα-στόχους παραγωγικού προσανατολισμού. Το περιβάλλον βασίζεται σε ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ανάπτυξης, η οποία πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπρόσθετες εφαρμογές και βοηθήματα, εμπνευσμένα από την ανάλυση χαρακτηριστικών των επιλεγμένων εργαλείων λογισμικού της επισκόπησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 431)