Εκπαιδευτικά λογισμικά και ρόλοι εκπαιδευτικών λογισμικών-Μια εφαρμογή για την μελέτη της οριζόντιας βολής

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται, αφ’ ενός μια προσέγγιση ενός γνωστικού αντικειμένου της φυσικής, το οποίο είναι η οριζόντια βολή, και αφ’ ετέρου η ανάδειξη ρόλων για τρία από τα λογισμικά που έχουμε στην διάθεσή μας, το Interactive Physics, το Geometer’s Sketchpad και το Modellus. Οι γενικές παιδαγωγικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη της προσέγγισης, είναι: • να ανατίθεται στους μαθητές ο σχεδιασμός και η χρήση των μικρόκοσμων που παρέχουν τα λογισμικά, ώστε να είναι ενεργοί και συμμετοχικοί στην μαθησιακή διαδικασία. • να αντιληφθούν οι μαθητές την φύση και την λειτουργία της επιστήμης. Η επιστήμη δεν αφορά μόνο κάποιες δυσνόητες ιδιοφυΐες αλλά όλους τους ανθρώπους και • να συνειδητοποιήσουν ότι η προσπάθεια που σκοπεύει στην γνώση δεν αρχίζει και τελειώνει με την αποστήθιση του περιεχόμενου ενός βιβλίου, αλλά είναι συνεχής προσπάθεια που συντελείται σε ένα περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει τους συμμαθητές τους, τους δασκάλους, τα βιβλία, τους υπολογιστές και τα λογισμικά, το εργαστήριο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 863)