Εκπαίδευση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών χρησιμοποιώντας Ομότιμη Μάθηση και Κοινωνικό Λογισμικό. (H καινοτομία της πλατφόρμας SONETOR.)

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία και οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου SONETOR, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για την κατάρτιση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών με τη χρήση λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησε στη δημιουργία μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία συνδυάζει την προσέγγιση της ομότιμης μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Η πλατφόρμα SONETOR είναι πρωτοπόρος στο είδος της τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του έργου στο πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκε είχε επιτύχει όλους τους αρχικούς στόχους και παράλληλα είχε εξελιχθεί περαιτέρω και συνεχίζει να είναι βιώσιμη και ενεργή, αποτελεί ίσως μια σοβαρή πρόταση για να δοκιμαστεί και σε άλλα περιβάλλοντα ή σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3)