Εκμάθηση H/Y στα Πλαίσια των Σεμιναρίων της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Ηρακλείου και οι Στάσεις των Διδασκομένων

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνιών (ΤΠΕ) θεωρούνται από πολλούς ότι επιφέρουν σημαντικές δομικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η απαξίωση των γνώσεων στη σημερινή εποχή των ΤΠΕ πραγματοποιείται με αυξανόμενους ρυθμούς σε σχέση με παλαιότερες εποχές, ενώ η ανάγκη για περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εξειδίκευση κρίνεται πλέον αναγκαία. Η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δημιούργησαν ένα πολύ υψηλό επίπεδο απαιτήσεων όσον αφορά τις γνώσεις που είναι αναγκαίες για την επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου και αναμφισβήτητα ο εκπαιδευτικός θεσμός βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Στην παρούσα μελέτη διερευνούμε τις στάσεις των εκπαιδευόμενων που παρακολουθούν τα προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια των μαθημάτων της ΝΕΛΕ (Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης) Ηρακλείου. Θεωρώντας τη ΝΕΛΕ ως έναν από τους φορείς προώθησης των ΤΠΕ και της δια βίου εκπαίδευσης (ΔβΕ) και βασιζόμενοι σε συνεντεύξεις και σε ερωτηματολόγια των εκπαιδευόμενων, μελετάμε τη λειτουργία του προγράμματος εκμάθησης υπολογιστώ, καθώς και την προοπτική για τη βελτίωσή του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1598)