Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την παροχή και υποστήριξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση του πεδίου, και η παρουσίαση προτάσεων για το σχεδιασμό ενός Συνεργατικού Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά με αυτισμό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 96)