Εικόνες του Ταξιδιού: Μια Γεύση από την Πράξη

Η αναφορά στο πολυδιάστατο Έργο με τίτλο «Φυσιογνωμία και Αποτελέσματα του Πιλοτικού Προγράμματος «Νησί των Φαιάκων» - Παρουσίαση Ενδεικτικών Εφαρμογών’’ τελειώνει με την παρουσίαση δραστηριοτήτων, που ανέπτυξαν μερικοί από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με δική τους πρωτοβουλία, στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού μοντέλου επιμόρφωσης, στο οποίο η θεωρία ήταν συνδεδεμένη με την πράξη, ενώ η μάθηση της αξιοποίησης των τεχνολογικών και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του υπολογιστή υπήρξε συνδυαστική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 558)