Ευφυείς Πράκτορες και CSCL

Στις μέρες μας οι αυξανόμενες ανάγκες για χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας, αυτοματοποίησης και οργάνωσης στον τομέα των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης οδήγησε στην ενσωμάτωση ευφυών πρακτόρων σε περιβάλλοντα CSCL (Computer Supported Collaborative Learning). Στο παρόν άρθρο αναφέρεται η έννοια του ευφυή πράκτορα, τα χαρακτηριστικά του, καθώς και οι ρόλοι που μπορεί να αναλάβει σε ένα CSCL σύστημα. Επιπλέον παρατίθεται η διαδικασία σχεδιασμού δύο υπηρεσιών χρήσης ευφυών πρακτόρων για την υποστήριξη λειτουργιών CSCL. Τέλος, παρουσιάζεται μία προσπάθεια υλοποίησης και ενσωμάτωσης των παραπάνω υπηρεσιών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ανοιχτού κώδικα Moodle.
(Πλήθος ανακτήσεων: 246)